Serveis Socials

Els Equips de Base dels Serveis Socials Generals tenen com a funció informar, orientar i assessorar la població sobre els recursos socials existents.Atenem diversos col·lectius, com ara famílies, menors, tercera edad, dona, discapacitats, immigrants, etc. Les diverses actuacions que es desenvolupen són:
 
SECTOR DONA

 • Sol·licitud d'estades de temps lliure, per a dones que tinguen filles i/o fills, exclusivament al seu càrrec i dones amb risc d'exclusió social.
 • Sol·licitud d'ajuda econòmica per a dones maltractades de violència de gènere.
 • Tramitació de la tele-assistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere.

 
SECTOR TERCERA EDAD

 • Sol·licitud de vacances socials per a majors a la Comunitat Valenciana.
 • Sol·licitud de participació en el Programa de Vacances per a Majors de l’IMSERSO.
 • Programa 'Menjar a casa', dirigit a les persones majors que volen continuar vivint en els seus domicilis.
 • Residència tercera edad: Sol·licitud d´ingrés en centres.
 • Tramitació del Servei d’Ajuda a Domicili.
 • Sol·licitud de Tele-assistència.
 • Programa de reducció del preu de bitllets de transport col·lectiu interurbà per carretera per a persones majors.
 • Tramitació de la Targeta Cultural per a la Tercera Edad.
 • Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció d'ancians i d'ancianes des de l'àmbit familiar (ajudes per a ames de casa).
 • Sol·licitud d'ajudes per finançar estades en residències de tercera edad  (BO RESIDÈNCIA i centres amb places d'Accessibilitat Social).
 • Sol·licitud d'estades a balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).
 • Sol·licituds places per al programa de Termalisme Social de l’IMSERSO.
 • Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) de JUBILACIÓ.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes per al desenvolupament personal de persones de la tercera edad com eliminació de barreres arquitectòniques .
 • Sol·licitud d'ajudes per a finançar estades en centres de dia per a persones major dependents (BONO CENTRE DE DIA).
 • Sol·licitud d'ajudes per a finançar estades en residències de tercera edad (Programa de BO RESPIR).

 
SECTOR DISCAPACITATS

 • Sol·licitud de pensió no contributiva (PNC) d'INVALIDESA.
 • Sol·licitud d'ajudes per a finançar estades en centres residencials mitjançant el Bo d'atenció a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica (BONAD).
 • Minusvàlids, sol·licitud d´ingrés a centres.
 • Sol·licitud d'ajudes en matèria de servicis socials en el sector de discapacitats: Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes per al desenvolupament personal:  Eliminació de barreres arquitectòniques,
  Adaptació de vehicles de motor, Ajudes tècniques, etc.
 • Sol·licitud d'ajudes en matèria de serveis socials en el sector de discapacitats: Prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes per a l'atenció institucionalitzada.
 • Sol·licitud d'ajudes d'atenció institucionalitzada per a persones amb discapacitat física greument afectades i amb alt grau de dependència en Unitats d'Alta Dependència.
 • Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació de grau de minusvalidesa.
 • Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

 
SECTOR FAMÍLIA I MENORS:

 • Sol·licitud d'ajudes del pla de Mesures d'Inserció Social: ajudes destinades a persones físiques, famílies i altres unitats de convivència (Prestacions Econòmiques Reglades, PER).
 • Acolliments familiars de menors: tramitació i seguiment dels casos
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família extensa o afí.
 • Sol·licitud de prestacions econòmiques individualitzades d'acolliment familiar simple en Família Educadora d'Urgència Diagnòstic.
 • Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família educadora.
 • Derivació al  Servei Especialitzat d’atenció a la Família i Infància.
 • Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de família nombrosa.
 • Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes d'emergència (serveis socials).

 
SECTOR IMMIGRANTS

 • Tramitació de la targeta d’assistència sanitària.

Cada vegada que un usuari planteja una demanda a la treballadora social, esta valora quines necessitats requereixen ser cobertes;  s’informa a l’usuari dels recursos socials existents dels que podria fer ús per cobrir dites necessitats, i s’encarrega de la tramitació dels diferents expedients. De vegades, la complexitat dels casos implica l’ús de diversos recursos i  la intervenció d’altres professionals, o la psicòloga municipal, per tal de fer un seguiment més exhaustiu del cas. Quan la demanda no pot ser atesa pels Serveis Socials,  es deriva a  l’usuari a altres centres, serveis o recursos que poden ajudar-lo.
 
 
Veronica Martinez Gilabert
Treballadora social
 
 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31