Bonificació 10% IBI families nombroses

Fins al 14 de desembre es pot sol·licitar la bonificació per a família nombrosa del 10% en les quotes dels rebuts d'IBI i Fem corresponents a la vivenda habitual.

Per a sol·licitar la bonificació s’haurà d’aportar:

- Títol de familia nombrosa vigent

- Certificat d’empadronament

- Últim rebut de l’IBI

Poden sol·licitar-la les persones físiques que siguen titulars del rebut per al que se sol·licita la bonificació.

Amb carácter general, la bonificació assortirà efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, fins al període impositiu en què es perda la condició de familia nombrosa per qualsevol causa, venint els subjectes passius obligats a comunicar a l’Administració aquesta circumstància.

-----------------------------------------------------------------

Hasta el 14 de diciembre se puede solicitar la bonificación del 10% para familia numerosa del 10% en las cuotas de los recibos de IBI y Basura correspondientes a la vivienda habitual.

Para solicitar la bonificación se habrá de aportar:

- Título de familia numerosa

- Certificado de empadronamiento

- Último recibo del IBI

Pueden solicitarla las personas físicas que sean titulares del recibo para el que se solicita la bonificación.

Con carácter general, la bonificación surtirá efectos desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite hasta el período impositivo en que se pierda la condición de familia numerosa, viniendo los sujetos pasivos obligados a comunicar a la Administración esta circunstancia.

-----------------------------------------------------------------

It is possible to apply for a bonus of 10% per a large family members in receipts of IBI and Garbage of the main residence until the 14th of December.

To apply for this bonus you should present:

- Card of Larg family

- Certificate that states that you are living in Ador

- Last IBI receipt

Could apply for this bonus individual person who are holders of the receipt.

In general, the bonus will take effect from the tax period following that in which it is requested until the tax period in which the status of large family is lost. The taxpayers are obliged to notify the Administration that circumstance.