Bonificació del 10% en les quotes dels rebuts d'IBI i Fem.

Durant el mes de novembre es pot sol·licitar en l'Ajuntament la bonificació del 10% en les quotes dels rebuts d'IBI i Fem. Poden sol·licitar-la les persones físiques, no deutores dels tributs municipals, que complisquen les següents condicions:

-      que siguen titulars del rebut per al que se sol·licita la bonificació

-      que siguen família nombrosa, o jubilats o pensionistes amb renda familiar mínima

 Les persones que ja van disfrutar d'esta bonificació en anys anteriors hauran de sol·licitar-la de nou enguany. Més informació en l'Ajuntament i en  els Servicis Socials municipals, els dimecres de 9:30 a 14 en C/ Goya, 1.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Durante el mes de noviembre se puede solicitar en el Ayuntamiento la bonificación del 10% en las cuotas de los recibos de IBI y Basura. Pueden solicitarla las personas físicas, no deudoras de los tributos municipales, que cumplan las siguientes condiciones:

-          que sean titulares del recibo para el que se solicita la bonificación

-          que sean familia numerosa, o jubilados o pensionistas con renta familiar mínima

 Las personas que ya disfrutaron de esta bonificación en años anteriores deberán solicitarla de nuevo este año. Más información en el Ayuntamiento y en  los Servicios Sociales municipales, los miércoles de 9:30 a 14 en C/ Goya, 1.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

It is possible to apply for a bonus of 10% in receipts of IBI and Garbage until the end of November. Could apply for this bonus individual person, no debtor of municipal taxes, who fulfills the following requirements:

-          Being the holder of the receipt

-          Being large family member or retired or pensioner with low familiar income

 People who got the bonus last year should also apply for it this year.For further informarion about this bonus please contact the Town Hall or the  municipal social services on Wednesday from 9:30 to 14 in C/ Goya, 1.