Campanya contra la mosca de la fruita 2017

   Com tots els anys, dins de la Campanya contra la Ceratitis Capitata Wied, la Conselleria d’Agricultura facilitarà als agricultors trampes amb Deltrametina per al trampeig massiu de fruitals d’os, caqui, raïm de taula, magrana i varietats extra primerenques de cítrics, tant per a cultius ecològics com convencionals.

   La petició de les trampes es farà per trampeig massiu, adjuntant un llistat dels agricultors i aportant la documentació requerida:

   1. DNI, nom i cognoms de l’agricultor, data de sol·licitud, terme municipal on es troba l’explotació, polígon i parcel·la, superfície en hectàrees, espècie i varietat.

   2. El repartiment es farà per tractar la meitat de la superfície declarada, sempre que els agricultors s’encarreguen de tractar l’altra meitat de la superfície, comprant i col·locant la resta de trampes. Deuran aportar factura o albarà de compra de trampes (recent) i que estiguen inscrites en el Registre de productes fitosanitaris del MAPAMA.

   PLAÇ DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 12 de juny.

   LLOC : Oficines de l’Ajuntament (de 9.00 h. a 14.00 h, de dilluns a divendres)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Como todos los años, dentro de la Campaña contra la Ceratitis Capitata Wied, la Conselleria d'Agricultura facilitará a los agricultores trampas con Deltrametina para el trampeo masivo de frutales de hueso, caqui, uva de mesa, granada y variedades extra tempranas de cítricos, tanto para cultivos ecológicos como convencionales.

   La petición de las trampas se hará por trampeo masivo, adjuntando un listado de los agricultores y aportando la documentación requerida:

   1. DNI, nombre y apellidos del agricultor, fecha de solicitud, término municipal donde se encuentra la explotación, polígono y parcela, superficie en hectáreas, especie y variedad.

   2. El reparto se hará para tratar la mitad de la superficie declarada, siempre que los agricultores se encarguen de tratar la otra mitad de la superficie, comprando y colocando el resto de trampas. Deberán aportar factura o albarán de compra de trampas (reciente) y que estén inscritas en el Registro de productos fitosanitarios del MAPAMA.

   PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el día 12 de junio.

   LUGAR: Oficinas del Ayuntamiento (de 9.00 h. a 14.00 h, del lunes a viernes).