COMUNICAT

COMUNICAT: A causa de la situació que estem vivint actualment per l'estat d'alarma i amb els greuges que pot estar provocant en els negocis del nostre poble, l'Ajuntament d’Ador estem treballant en noves mesures per flexibilitzar les normatives municipals existents i adaptar-les al nou escenari.

Aquestes mesures en les quals estem treballant hauran d’acollir-se a les directrius del govern central i/o autoritats sanitàries, sota els criteris dels tècnics municipals.

Recorden que qualsevol canvi en l’ocupació de la via pública serà d’acord amb la legalitat vigent pel que fa a respectar les distàncies mínimes per a garantir la seguretat de la circulació dels vianants.

També s’hi tindran en compte les característiques físiques de l’entorn.

IMPORTANT: Els establiments hauran de sol·licitar qualsevol canvi en l’ocupació de la via pública i l’Ajuntament ho valorarà tenint en compte les limitacions lògiques: en primer lloc, el respecte als vianants i en segon lloc, la possibilitat real per les característiques de l'espai.

Les mesures que estem estudiant són variades. Sols haurem d'adequar-les, com és normal, a les exigències que establisca Salut Pública i no les llançarem fins que estiguen perfectament definides. És una qüestió de responsabilitat.

---------------------------------------------------

COMUNICADO: A causa de la situación que estamos viviendo actualmente por el estado de alarma y con los agravios que puede estar provocando en los negocios de nuestro pueblo, el Ayuntamiento de Ador estamos trabajando en nuevas medidas para flexibilizar las normativas municipales existentes y adaptarlas al nuevo escenario.

Estas medidas en las cuales estamos trabajando tendrán que acogerse en las directrices del gobierno central y/o autoridades sanitarias, bajo los criterios de los técnicos municipales.

Recuerdan que cualquier cambio en la ocupación de la vía pública será de acuerdo con la legalidad vigente en cuanto a respetar las distancias mínimas para garantizar la seguridad de la circulación de los peatones.

También se tendrán en cuenta las características físicas del entorno.

IMPORTANTE: Los establecimientos tendrán que solicitar cualquier cambio en la ocupación de la vía pública y el Ayuntamiento lo valorará teniendo en cuenta las limitaciones lógicas: en primer lugar, el respecto a los peatones y en segundo lugar, la posibilidad real por las características del espacio.

Las medidas que estamos estudiando son variadas. Solo tendremos que adecuarlas, como es normal, a las exigencias que establezca Salud Pública y no las lanzaremos hasta que estén perfectamente definidas. Es una cuestión de responsabilidad.