CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS LABORA

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de hui 29 de gener s'ha publicat una convocatòria de subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació LABORA destinades al foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Beneficiaris i condicions: Qualsevol ocupador de naturalesa jurídic privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, que contracten a persones joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o el sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Objecte: La contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Quantia: 22.680 € per al cas de contractes indefinits inicials a jornada completa. 23.940 € en el cas de contractació de dones o de joves amb diversitat funcional.25.200 € joves dones víctimes de la violencia sobre la dona.

Termini presentació ajudes: des del 30/01/2019 fins al 31/10/2019.

Més informació a l'Ajuntament

--------------------------------------------------------------------

En el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de hoy 29 de enero se ha publicado una convocatoria de subvenciones del Servicio Valenciano de Empleo y Formación LABORA destinadas al fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES) en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Beneficiarios y condiciones: Cualquier empleador de naturaleza jurídico privada, incluidos los trabajadores autónomos, con ámbito de actuación en la Comunidad Valenciana, que contraten a personas jóvenes mayores de 16 años que cuenten con una cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o el sistema educativo y figuren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Objeto: La contratación indefinida inicial de las personas jóvenes cualificadas que figuren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Cuantía: 22.680 € para el caso de contratos indefinidos iniciales a jornada completa. 23.940 € en el caso de contratación de mujeres o de jóvenes con diversidad funcional. 25.200 € jóvenes mujeres víctimas de la violencia sobre la mujer.

Plazo presentación ayudas: desde el 30/01/2019 hasta el 31/10/2019.

Más información en el Ayuntamiento