Hui dimecres 29 de març a les 20:00 hores sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Hui dimecres 29 de març a les 20:00 hores sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

 

  - Aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior

  - Elecció Jutge de Pau Susbstitut

  - Informació pressupostària del 4rt trimestre de 2016

  - Adquisició de terrenys per ampliació de cementeri

  - Decrets d'Alcaldia

  - Precs i preguntes 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoy miércoles 29 de marzo a las 20:00 horas sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

 

  - Aprobació, en su caso del borrador del acta de la sesión anterior.

  - Elección Juez de Paz sustituto

  - Información presupuestaria del 4º trimestre de 2016

  - Adquisición de terrenos para ampliación del cementerio

  - Decretos de Alcaldía

  - Ruegos y preguntas