Informació important de l'Oficina del Cens Electoral

El dia 26 de maig de 2019 se celebraran eleccions municipals i al Parlament Europeu. En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea i de països que hagen signat amb Espanya un acord de reciprocitat de vot en eleccions municipals.
Per a poder votar cal estar empadronat i haver manifestat la voluntat de vot a Espanya. Si eres estranger, no has votat en eleccions anteriors, t'has empadronat després de l'1 de setembre de 2013 i no has realitzat la declaració formal, passa per l'Ajuntament i t'informarem sobre el que has de fer.
El termini finalitza:

- El 15 de gener per a nacionals de països amb acords de reciprocitat de vot per a eleccions municipals. (Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinidad i Tobago)

- El 30 de gener per a ciutadans de la Unió Europea

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El día 26 de mayo de 2019 se celebrarán elecciones municipales y al Parlamento Europeo. En estas elecciones podrán votar los nacionales de países de la Unión Europea y de países que hayan firmado con España un acuerdo de reciprocidad de voto en elecciones municipales.

Para poder votar hay que estar empadronado y haber manifestado la voluntad de voto en España. Si eres extranjero, no has votado en elecciones anteriores, te has empadronado después del 1 de septiembre de 2013 y no has realizado la declaración formal, pasa por el Ayuntamiento y te informaremos sobre lo que tienes que hacer.

El plazo finaliza:

- El 15 de enero para nacionales de países con acuerdos de reciprocidad de voto para elecciones municipales. (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago)

- El 30 de enero para ciudadanos de la Unión Europea

____________________________________________________________________

 

On May 26th, 2019, municipal elections and to the European Parliament will be held. In these elections, nationals of countries of the European Union and countries that have signed with Spain a reciprocal vote agreement in municipal elections may vote.

To be able to vote you must be registered and have expressed the will to vote in Spain. If you are foreigner, have not voted in previous elections, you have registered after September 1, 2013 and you have not made the formal declaration, go to the Town Hall and we will inform you about what you have to do.

The deadline is:

- January 15th for nationals of countries with reciprocal voting agreements for municipal elections.

(Bolivia, Cape Verde, Chile, Colombia, Korea, Ecuador, Iceland, Norway, New Zealand, Paraguay, Peru and Trinidad and Tobago)

- January 30th for citizens of the European Union