INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS.

 Les persones amb símptomes han de romandre a les seues cases

Aquells que patisquen tos, febre i sensació de falta d'aire han de quedar-se en el seu domicili i cridar als serveis sanitaris marcant el 112 o al número que ha habilitat cada comunitat autònoma perquè se'ls prenguen les mostres necessàries i se'ls indiquen les recomanacions oportunes.

Comunitat Valenciana: 900 300 555

-----------------------------------------------------------------------------

Las personas con síntomas deben permanecer en sus casas

Aquellos que padezcan tos, fiebre y sensación de falta de aire deben quedarse en su domicilio y llamar a los servicios sanitarios marcando el 112 o al número que ha habilitado cada comunidad autónoma para que se les tomen las muestras necesarias y se les indiquen las recomendaciones oportunas.

Comunidad Valenciana: 900 300 555