L'AJUNTAMENT REP UNA AJUDA DE 18.365'6 €

L'Ajuntament d'Ador ha rebut de la Conselleríad'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servef (ara Labora) una ajuda de 18.365,64 € dins del programa d'iniciativa social per a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per a la realització d'obres o serveis d'interès general.

L'obra que va a dur a terme l'Ajuntament es denomina “Vigilància Urbana i Control d'Accés d'instal·lacions municipals". Dos persones han sigut contractades durant 6 mesos a jornada completa, des de l'11 de desembre de 2018 fins al 10 de juny de 2019.

Aquestes persones realitzaran actuacions de vigilant informador i de control d'accés a la piscina i el poliesportiu.

Es tracta de persones que, havent sigut objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuraven inscrites com a demandants d'ocupació en el Servef durant almenys 360 dies en un període de 540 dies.

El programa està finançat amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Programa d'acció conjunt amb les Corporacions Locals per a la millora de l'atenció a aturats de llarga durada.

 

____________________________

 

El Ayuntamiento de Ador ha recibido de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Servef (ahora Labora), una ayuda de 18.365,64 € dentro del programa de iniciativa social para la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración para la realización de obras o servicios de interés general.

La obra que va a llevar a cabo el Ayuntamiento se denomina “Vigilancia Urbana y Control de Acceso de Instalaciones Municipales”. Se ha contratado a 2 personas durante 6 meses a jornada completa, desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10 de junio de 2019. Estas pesonas realizarán actuaciones de vigilante informador y de control de acceso a la piscina y el polideportivo.

Se trata de personas que habían realizado un itinerario personalizado de inserción laboral y figuraban inscritas como deamandantes de empleo en el Servef durante al menos 360 días en un período de 540.

El programa está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal en el marco del programa de acción conjunta con las Corporaciones Locales para la mejora de la atención a parados de larga duración.