L'Ajuntament rep una ajuda de 20.306,29 €

L'Ajuntament d'Ador ha rebut de la Conselleríad'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servef, una ajuda de 20.306,29 € dins del programa d'iniciativa social per a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per a la realització d'obres o serveis d'interès general.

L'obra que va a dur a terme l'Ajuntament es denomina “Administració dels Serveis Tècnics Municipals” i les dues persones contractades durant 6 mesos a jornada completa es van a dedicar a realitzar diferents actuacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, padrons municipals, arxiu i seu electrònica.

El programa està finançat amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

El Ayuntamiento de Ador ha recibido de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través del Servef, una ayuda de 20.306,29 € dentro del programa de iniciativa social para la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración para la realización de obras o servicios de interés general.

La obra que va a llevar a cabo el Ayuntamiento se denomina “Administración de los Servicios Técnicos Municipales” y las dos personas contratadas durante 6 meses a jornada completa se van a dedicar a realizar distintas actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, padrones municipales, archivo y sede electrónica.

El programa está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal