L'ECOPARC MÒBIL EN ADOR

¡¡¡ATENCIÓ!!! ¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ATTENTION!!!

Des de la setmana que vé tots els dimarts de 4 a 6 de la vesprada vindrà a Ador un ecoparc mòbil on es podran dipositar residus sòlids urbans produïts en l'entorn familiar i que poden ser reciclats.

L'ecoparc mòbil és un vehicle de grans dimensions amb diferents compartiments per a cada tipus de residu que se situarà cada dimarts en un dels tres punts que s'han designat per a acostar-ho al major nombre possible d'usuaris: a la Plaça l’Edo, al Carrer del Raval i a l'entrada de Montecorona.

Aquest servei a més de ser gratuït et permetrà anar acumulant ecopunts en funció del tipus i la quantitat de residus que diposites. Aquests ecopunts es convertiran en una baixada del rebut del COR per a l'any següent. Cal que portes el DNI per a donar-te d’alta en el sistema.

L'ús de l'ecoparc mòbil no exclou el servei habitual de recollida de trastos de Joaquín Lerma.

Per a qualsevol dubte pots consultar l'ordenança reguladora de l'ús i del funcionament dels ecoparcs en la pàgina web del Consorci en el següent link:

https://www.consorciresidus.org/…/ORDENANCA-ECOPARCS-COR-20…

------------------------------------------------------------------------------------

A partir de la próxima semana todos los martes de 4 a 6 de la tarde vendrá a Ador un ecoparque móvil donde se podrán depositar residuos sólidos urbanos producidos en el entorno familiar y que pueden ser reciclados.

El ecoparque móvil es un vehículo de grandes dimensiones con diferentes compartimentos para cada tipo de residuo que se situará cada martes en uno de los tres puntos que se han designado para acercarlo al mayor número posible de usuarios: en la Plaça l’Edo, en la Calle del Raval y en la entrada de Montecorona.

Este servicio además de ser gratuito te permitirá ir acumulando ecopuntos en función del tipo y la cantidad de residuos que deposites. Estos ecopuntos se convertirán en una bajada del recibo del COR para el año siguiente. Es preciso que lleves tu DNI para darte de alta en el sistema.

El uso del ecoparque móvil no excluye el servicio habitual de recogida de trastos de Joaquín Lerma.

Para cualquier duda puedes consultar la ordenanza reguladora del uso y del funcionamiento de los ecoparques en la página web del Consorcio en el siguiente link:

https://www.consorciresidus.org/…/ORDENANCA-ECOPARCS-COR-20…

------------------------------------------------------------------------------------

Starting next week every Tuesday from 4 to 6 in the afternoon, a mobile eco-park will be coming to Ador where solid urban waste produced in the family environment can be deposited to be recycled.

The mobile eco-park is a large vehicle with different compartments for each type of waste that will be placed every Tuesday in one of the three points that have been designed to bring this service closer to the greatest possible number of users: in Plaça l'Edo, in the Calle del Raval and at the entrance of Montecorona.

This service, besides being free, will allow you to accumulate ecopoints depending on the type and amount of waste you deposit. These ecopoints will become a reduction of the COR receipt for the following year. To be registered in the system, please take your NIE number with you when going to the eco-park.

The use of the mobile eco-park does not exclude Joaquín Lerma's usual collection service.

For any questions you can consult the law that rules the use and operation of ecoparks on the website of the COR (Consortium of Waste Management) at the following link:

https://www.consorciresidus.org/…/ORDENANCA-ECOPARCS-COR-20…

-------------------------------------------------------------------------------------

SI RECICLES /SI RECICLAS / IF YOU RECYCLE (YOU)

- Preserves els recursos naturals / Preservas los recursos naturales / Preserve natural resources

- Evites incendis / Evitas incendios / Avoid fires

- Amaines la contaminació / Reduces la contaminación / Reduce pollution

- Evites emmagatzemar materials contaminants / Evitas almacenar materiales contaminantes / Avoid storing polluting materials

- Estalvies energía, petrólio i diners / Ahorras energía, petróleo y dinero / Save energy, gas and money