NO PROPAGANDA ELECTORAL

Per als que no vulguen rebre propaganda electoral, a la biblioteca hi ha fulles per a emplenar i presentar a l'ajuntament abans del 7 d'octubre, adjuntant fotocòpia del D.N.I.

----------------------------------------

Para los que no quieran recibir propaganda electoral, en la biblioteca hay hojas para rellenar y presentar en el ayuntamiento antes del 7 de octubre, adjuntando fotocopia del D.N.I.