Avís Important- Cita Prèvia

AVÍS IMPORTANT:

Donada la situació excepcional provocada per la crisi de la Covid-19, que amb una nova expansió ha provocat un segon estat d’alarma amb noves mesures de contenció, l’Ajuntament d’Ador, davant la necessitat de posar tots els mitjans a la seua mà per frenar l’expansió de la pandèmia, ha decidit establir com a norma general la CITA PRÈVIA PER A L’ATENCIÓ PERSONAL, llevant de supòsits d’urgència degudament acreditats.

Per a ser atesos/eses cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 96 280 80 08.

L’ús de mascareta serà obligatori.

--------------------------------------

AVISO IMPORTANTE: Dada la situación excepcional provocada por la crisis de la Covid-19, que con una nueva expansión ha provocado un segundo estado de alarma con nuevas medidas de contención, el Ayuntamiento de Ador, ante la necesidad de poner todos los medios en su mano para frenar la expansión de la pandemia, ha decidido establecer como norma general la CITA PREVIA PARA La ATENCIÓN PERSONAL, quitando de supuestos de urgencia debidamente acreditados.

Para ser atendidos/as hay que solicitar cita previa al teléfono 96 280 80 08.

El uso de mascarilla será obligatorio.

------------------------------------------

IMPORTANT ANNOUNCEMENT:

Given the exceptional situation caused by the Covid-19 crisis, which with a new expansion has caused a second state of alarm with new containment measures, the City of Ador, given the need to put all the means in its hand to stop the expansion of the pandemic, has decided to establish as a general rule the PREVIOUS APPOINTMENT FOR PERSONAL ATTENTION, removing duly accredited emergency cases.

To be attended to, you must request an appointment by phone 96 280 80 08.

The use of a mask will be mandatory.