SUBVENCIÓ

Ador ha rebut una subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports per a la realització d’activitats de suport educatiu, extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar entre 3 i 18 anys, per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, de 3.431 €. Gràcies a aquesta subvenció hem oferit dos tallers per iniciar-se en diferents esports, waterpolo i entrenament de força, a més d’un taller per a tot l’alumnat de l’escola sobre una alimentació saludable. Per als tallers dels esports s’han d’inscriure al Gimnàs Municipal.

 

+++++++++++++++++++++++++

 

Ador ha recibido una subvención de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes para la realización de actividades de apoyo educativo, extraescolares, culturales y deportivas dirigidas a la población escolar entre 3 y 18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, de 3.431 €. Gracias a esta subvención hemos ofrecido dos talleres para iniciarse en diferentes deportes, waterpolo y entrenamiento de fuerza, además de un taller para todo el alumnado de la escuela sobre una alimentación saludable. Para los talleres de los deportes se tienen que inscribir al Gimnasio Municipal.

 

++++++++++++++++++++++++++

 

Ador has received a grant from the Department of Education, Culture and Sports to carry out educational, extracurricular, cultural and sports support activities aimed at the school population between 3 and 18 years of age, to compensate for the negative effects of confinement as a consequence of the emergency health caused by COVID-19, € 3,431. Thanks to this grant, we have offered two workshops to get started in different sports, water polo and strength training, as well as a workshop for all school students on healthy eating. For the sports workshops they have to register at the Local Gym.