Pagament del rebut del reciclatge

   Ja s'ha posat al cobrament el rebut del COR (Consorci per a la Gestió de Residus, que s'encarrega de la transferència i el tractament dels residus sòlids urbans),  el termini de pagament és de l'1 de juny a l’1 d’agost.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Ya se ha puesto al cobro el recibo del COR (Consorcio para la Gestión de Residuos, que se encarga de la transferencia y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos),  el plazo de pago es del 1 de junio al 1 de agosto.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   It is on payment the receipt of COR (Consortium for Waste Managment, which is responsible for the transfer and processing of municipal solid waste). The payment period is from June the 1st to August the 1st.