PAGAMENT DE REBUTS

Vos recordem que el 2 de maig finalitza el terme per a realitzar el pagament dels rebuts de:  Impost Vehicles Tracció Mecànica, Guals permanents i Taxa per Arreplegada de Fem.  

___________________

 

Os recordamos que el 2 de mayo finaliza el plazo de pago de los recibos de: Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, Vados permanentes y Tasa por Recogida de Basura. 

 

___________________

 

Please take note that  the deadline for payment of receips of  vehicles, garbage and 24 hours access ends  the 2nd of May.