PLE AJUNTAMENT ADOR

El dijous 28 de març de 2019 a les 20:00h de la vesprada, hi haurà ple ordinari al Saló de Sessions de l'Ajuntament amb la següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Ratificació del programa de Voluntariat Ambiental en Prevenció d'Incendis Forestals 2019

3. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2018

4. Informació econòmica del 4rt trimestre de 2018

5. Establiment de preu públic per assistència al Curs de Fotografia Ador fotogràfic

6. Donar compte de l'Acord amb l'empresa Betelgeux per al manteniment de parcel·les.

7. Adjudicació obra IFS Cobriment del Frontó Municipal

8. Decrets d'Alcaldia (del 25 al 64 de l'exercici 2019)

9. Precs i preguntes.