PLE AJUNTAMENT D'ADOR

Hui 25 de juny a les 19:00 hores sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.- Adhesió a la Central de Compres de la Diputació de València.
3.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la finalització de polígons Industrials.
4.- Informació econòmica relativa al 1er trimestre de 2018.
5.- Moció relativa a la problemàtica del Porc Senglar a la Safor.
6.- Moció per al Suport del Dret Civil Valencià.
7.- Moció per al Rebuig d’un producte paneuropeu de Pensions Individuals
8.- Decrets d’Alcaldia (del 71 al 114)
9.- Precs i Preguntes

-----------------------------------------------------------------------------

Hoy 25 de junio a las 19:00 horas sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Adhesión a la Central de Compras de la Diputación de Valencia.
3.- Aprobación de la solicitud de subvención para la finalización de polígonos industriales.
4.- Información económica relativa al 1er trimestre de 2018.
5.- Moción relativa a la problemática del Jabalí en la Safor
6.- Moción para el Apoyo al Derecho Civil Valenciano.
7.- Moción para el rechazo de un producto paneuropeo de Pensiones Individuales
8.- Decretos de Alcaldía (del 71 al 114)
9.- Ruegos y preguntas