Ple dijous 29 a les 20:00 hores

Dijous 29 de novembre a les 20:00 hores sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

 

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.-Conveni Amb l’IES de Villalonga i el CC Sta. Ana per al desenvolupament d’un aula compartida.

3.- Modificació Ordenança Bens Immobles.

4.-Designació del membres de la mesa de contractació permanent per als actes de contractació de competència pel Ple de l’Ajuntament d’Ador

5.- Modificació núm 2 del Pressupost de 2018 de l’Ajuntament. Modalitat transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees.

6.- Aprovació del projecte de cobriment del frontó municipal.

7.-Aprovació definitiva projecte SOM

8.-Decrets d’Alcaldia

 

 

______________________________

 

 

Jueves 29 de noviembre a las 20:00 horas sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

 

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.

2.- Convenio con el IES Villalonga y CC Sta. Ana para el desarrollo de un aula compartida.

3.- Modificación de la ordenanza de Bienes Inmuebles.

4.- Designación de los miembros de la mesa de contratación permanente para los actos de contratación de competencia del Pleno del Ayuntamiento de Ador.

5.- Modificación núm 2 de Presupuesto de 2018 del Ayuntamiento modalidad transferencia de crédito entre aplicaciones de diferentes áreas.

6.- Aprobación del proyecto de cubrición del frontón municipal.

7.-Aprovació definitiva proyecto SOM

8.- Decretos de Alcaldía