Ple de l’Ajuntament d'Ador.

Dijous, 27 d'octubre, a les 19:00 hores sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació compte general 2015

3.-Acceptació de la Delegació per a contractar al Pla de Camins i Vials 2016 de la Diputació de Valencia.

4.- Nomenament de funcionari com a tresorer

5.- Pacte dels Alcaldes pel clima i l’energia.

6.- Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Potries per a l’optimització de l’ús de la Piscina Coberta d’Ador

7.- Personació i Sol·licitud de defensa en Juí a la Diputació sobre RCA de Responsabilitat Patrimonial.

 

Jueves, 27 de octubre, a las 19:00 horas sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.

2.- Aprobación Cuenta General 2015

3.- Aceptación de la Delegación para contratar en el Plan de Caminos y Viales 2016 de la Diputación de Valencia.

4.- Nombramiento de funcionario como tesorero.

5.- Pacto de los Alcaldes por el clima y la energía.

6.- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Potries para la optimización del uso de la Piscina Cubierta de Ador

7.- Personación y solicitud de defensa en juicio a la Diputación sobre RCA de responsabilidad Patrimonial.