PLE DE L'AJUNTAMENT D'ADOR

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2018

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.-Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici 2017

3.- Ratificació de l’Acord d’aprovació dels dies no lectius del calendari escolar 2018/19

4.- Aprovació d’expedient de suplement de Credit

5. Aprovació de la creació d’una Bolsa Treball per a la neteja d’edificis i instal·lacions municipals

6.- Aprovació de la modificació dels preus públics per a l’ús de la Piscina Municipal

7.- Aprovació projecte nou edifici destinat a Casa Consistorial

8.- Informació econòmica relativa al 2n trimestre de 2018

9.- Decrets d’Alcaldia (del 115 al 160)

10.- Precs i Preguntes.

------------------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.

2.- Aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.

3.- Ratificación del acuerdo de aprobación de los días no lectivos del calendario escolar 2018/19

4.- Aprobación de expediente de Suplemento de crédito

5.- Aprobación de la creación de una bolsa de trabajo para la limpieza de edificios e instalaciones municipales

6.- Aprobación de la modificación de los precios públicos para el uso de la piscina municipal.

7.- Aprobación del proyecto nuevo edificio destinado a Casa Consistorial.

8.- Información económica relativa al 2º trimestre de 2018.

9.- Decretos de Alcaldía ( del 115 al 160)

10.- Ruegos y Preguntas