Ple de l'Ajuntament d'Ador, 28-09. 20 h.

 Dijous 28 de setembre a les 20:00 hores sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

 

 

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

 

2.- Nomenament regidora substituta.

 

3.- Aprovació Conveni de col·laboració per a la gestió, dinamització i suport d’accions relacionades amb el mon juvenil.

 

4.- Aprovació compte General 2016.

 

 

5.- Donar compte dels Informes de seguiment del compliment  dels Plans de sanejament i reducció del deute.

 

6.- Aprovació dies no lectius CEIP La Murtera

 

7.-Donar compte  Informació Pressupostària del Segon trimestre 2017

 

8.- Informació de la Alcaldia.

 

9.- Decrets d’Alcaldia (nº 191 a  235)

 

10.- Precs i Preguntes.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Jueves 28 de septiembre a las 20:00 horas sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente orden del día:

 

 

 1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.

 

 2.- Nombramiento regidora sustituta.

 

 3.-Aprobación del  Convenio de colaboración para la gestión, dinamización y soporte de acciones relacionadas con el mundo juvenil.

 

 4.- Aprobación Cuenta General 2016

 

 5.- Dar cuenta de los Informes de seguimiento del cumplimiento de los Planes de saneamiento y reducción de la deuda.

 

 6.- Aprobación días no lectivos CEIP La Murtera

 

 7.- Dar cuenta Información Presupuestaria del Segundo Trimestre 2017.

 

 8.-Información de la Alcaldía

 

 9.-Decretos de Alcaldía (nº 191 a  235)

 

 10.- Ruegos y Preguntas.