Ple ordinari de l'Ajuntament d'Ador.

Hui  dilluns 26 de juny a les 20:00 hores a l'Ajuntament sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació Festes Locals 2018.

3.- Ratificació del Programa de Voluntariat Ambiental en Prevenció d’Incendis Forestals.

4.-Informació Pressupostaria del Segon Trimestre de 2017.

5.- Aprovació  Pla econòmic Financer

6.- Aprovació Pròrroga y modificació Conveni Ecoembes

7.-Aprovació Ordenança Reguladora vessaments Xarxa Clavegueram

8.-Renuncia Concejal Gent D’Ador

9.- Decrets d’Alcaldia (nº 79 a 190)

10.- Precs i Preguntes

 

______________________

 

 

Hoy 26 de junio a las 20:00 sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.

2.- Aprobación Fiestas Locales 2018.

3.- Ratificación del Programa de Voluntariado Ambiental en Prevención de Incendios Forestales.

4.- Información Presupuestaria del Segundo Trimestre 2017.

5.- Aprobación del Plan económico Financiero

6.- Aprobación de la prórroga y modificación Convenio Ecoembes

7.- Aprobación Ordenanza Reguladora Vertidos a la red de Alcantarillado

8.- Renuncia Concejal Gent D’Ador

9.-Decretos de Alcaldía (nº 79 a 190)

10.- Ruegos y Preguntas