Rebut del Reciclatge 2019.

 El Consorci per a la Gestió de Residus V5-COR vol informar-vos que el periode voluntari per al pagament de la Taxa de Tractament de Residus Urbans de 2019 serà del 4 de novembre de 2019 al 7 de gener de 2020.

El periode de cobrament en voluntària mantindrà les mateixes condicions d’anys anteriors. Per tant, per aquelles persones que tinguen domiciliat el pagament, l’import de la taxa es franccionarà en dos mensualitats per tal de facilitar el seu pagament.

------------------------------------------------

El Consorcio para la Gestión de Residuos V5-COR quiere informarles que el periodo voluntario para el pago de la Tasa de Tratamiento de Residuos Urbanos de 2019 será del 4 de noviembre de 2019 al 7 de enero de 2020.

El periodo de cobro en voluntaria mantiene las mismas condiciones de años anteriores. Por lo tanto, para aquellas personas que tengan domiciliado el pago, el importe de la tasa se fraccionará en dos mensualidades para facilitar su pago.