REBUT RESIDUS

S'ha posat al cobrament el rebut del COR (Consorci per a la Gestió de Residus, que s'encarrega de la transferència i el tractament dels residus sòlids urbans), el termini de pagament és de l'1 de juny a l’1 d’agost. Els càrrecs en compte es faran l'1 de juliol i l'1 d'agost a aquells que tinguen els rebuts domiciliats.

 

__________________________

 

Ya se ha puesto al cobro el recibo del COR (Consorcio para la Gestión de Residuos, que se encarga de la transferencia y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos), el plazo de pago es del 1 de junio al 1 de agosto. Cargo en cuenta el 1 de julio i el 1 de agosto para los que tengan el recibo domiciliado.

 

____________________________

 

It is on payment the receipt of COR (Consortium for Waste Managment, which is responsible for the transfer and processing of municipal solid waste). The payment period is from June the 1st to August the 1st. Charge on account will be the 1st of July and the 1st of August for those who asked for a direct debit.