RENDA 2019

Del 2 d'abril a l'1 de juliol, es pot presentar i modificar la Declaració de la Renda 2018 de les següents formes:

- Centre d'Atenció Telefònica (dilluns a divendres de 09:00 a 20:00 h.) als telèfons 901 200 345 - 91 535 68 13

- A través de la pàgina web (dilluns a diumenge 24h)https://www.agenciatributaria.es/ (Campanya / Renda 2018 / Servei de tramitació d'esborrany / declaració (Renda Web))

A més de l'1 d'abril fins al 28 de juny es pot sol·licitar cita prèvia perquè siga l'Agencia Tributària qui cride al contribuent per assistir-li en la confecció i presentació de la declaració (Plan Le Llamamos). El contribuent sol·licita cita per Internet www.agenciatributaria.es, per l'app de l'Agencia Tributària o per telèfon (901 22 33 44 - 91 553 00 71, dilluns a divendres de 9 a 19h) i simplement caldrà tindre a disposició la informació necessària per a realitzar la declaració en el moment que haja acordat la cridà de l'Agència.

 

_______________________

 

Del 2 de abril al 1 de julio, se puede presentar y modificar la Declaración de la Renta 2018 de las siguientes maneras:

- Centro de Atención Telefónica (lunes a viernes de 09:00 a 20:00h) a los teléfonos 901 200 345 - 91 535 68 13

- Por la página web (lunes a domingo 24h): https://www.agenciatributaria.es/ (Campaña /Renta 2018 / Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta Web))

Además del 1 de abril al 28 de junio se puede solicitar cita previa para que sea la Agencia Tributaria quien llame al contribuyente para asistirle en la confección y presentación de la declaración (Plan Le Llamamos). El contribuyente pide cita por internet www.agenciatributaria.es, por l'app de la Agencia Tributaria o por teléfono (901 22 33 44 - 91 553 00 71, lunes a viernes de 9 a 19h) y simplemente deberá tener a disposición la información necesaria para realizar la declaración en el momento en que se haya acordado la llamada de la Agencia