Sanejament carrer del Carmen.

Dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació de
València, l'Ajuntament d'Ador ha rebut 91.768,77 € per a la
pavimentació i renovació de la xarxa de sanejament del Carrer del
Carmen.

Dentro del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de
Valencia, el Ayuntamiento de Ador ha recibido 91.768,77 € para la
pavimentación y renovación de la red de saneamiento de la Calle del
Carmen.