SERVEF

Pròximament eixiran unes ajudes per als Ajuntaments que contracten aturats de llarga durada que hagen realitzat un itinerari d’orientació o estiguen fent-lo.

Per tal de tindre candidats recomanem que aquelles persones interessades a participart en aquest programa i no tinguen un itinerari d’orientació, passen pel Espai Labora (SERVEF) prèvia petició de cita d’orientació i parlen amb els tècnics.

S’entendrà per atur de llarga durada les persones que figuren inscrites en el SERVEF durant, almenys, 360 dies en un período de 540 dies.

-----------------------------------

Próximamente saldrán unas ayudas para los Ayuntamientos que contraten a parados de larga duración que hayan realizado un itinerario de orientación o estén haciéndolo.

Para tener candidatos recomendamos que aquellas personas interesadas en participar en este programa, que no hayan realizado un itinerario de orientación, pasen por el Espacio Labora (Servef) previa petición de cita previa de orientación y hablen con los técnicos.

Se consideran parados de larga duración las personas que figuren inscritas en el SERVEF durante al menos 360 días en un periodo de 540.