Subvenció de 15000 €

L'Ajuntament d'Ador ha rebut una subvenció de 15000 € destinada a la contractació de joves aturats sota la modalitat de contracte en pràctiques per a la realització d'obres o serveis d'interés general (Salari Jove).
El projecte presentat per l'Ajuntament d'Ador consisteix per un costat en la gestió d'activitats físic-esportives, per al que s'ha contractat a un Tècnic en Educació Física y Esportiva, i d'altra banda en l'actualització del programa del padró municipal, per al que s'ha contractat a una administrativa.
La selecció de treballadors s'ha realitzat per una comissió de baremació integrada per dos tècnics municipals i els representants sindicals de CCOO i UGT, de conformitat amb els criteris establits en l'annex de l'ordre de convocatòria de la subvenció. Els contractes començaran el dia 1 de desembre i tindran una durada de 7 mesos.

______________________________________________________

El Ayuntamiento de Ador ha recibido una subvención de 15000 € destinada a la contratación de jóvenes desempleados bajo la modalidad de contrato en prácticas para la realización de obras o servicios de interés general (Salario Joven).
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ador consiste por una lado en la gestión de actividades físico-deportivas, para lo que se ha contratado a un Técnico en Educación Física y Deportiva, y por otro lado en la puesta en marcha y actualización del programa del padrón municipal, para lo que se ha contratado a una administrativa .
La selección de trabajadores se ha realizado por una comisión de baremación integrada por dos técnicos municipales y los representantes sindicales de CCOO y UGT, de conformidad con los criterios establecidos en el anexo de la orden de convocatoria de la subvención. Los contratos empezarán el día 1 de diciembre y tendrán una duración de 7 meses.