Pla de cremes

PLA DE CREMES 2019

 

 

NORMES GENERALS

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AUTORITZACIONS OBLIGACIONS PARTICULARS DELS USUARIS PER A LES CREMES
ESPECIALS

- El perÍode de vigència de cada autorització vindrá determinat per l´Agent Mediambiental.
- L´horari per a cremes sera: Des de l´alba a les 12 h.

NORMES D´ APLICACIÓ GENERAL. Els usuaris deuran observar les següents
obligacions:

a) L´autorització no tindrá validesa els dies de vent. Si una volta iniciats els treballs de
crema es produïx l´aparició de vent, es suspendran els treballs de forma immediata i
s´apagarà totalmente el foc. En qualsevol cas, no será vàlida quan la data d´autorització
coincidisca amb els dies declarats de perill extrem per la Consellería competent.
b) El lloc on es vaja a realitzar la crema estarà net de brossa i matolls, fins el sòl mineral,
devent-se ubicar els montons a cremar en el centre de les parcel.les i amb disponibilitat
d´aigua suficient pel control del foc en cas d´accident.
c) No s´abandonarà la vigiláncia de la crema per part de l´interessat fins que el foc estiga
totalment apagat i transcórreguen dos hores sense que s´observen brases.
d) La persona que realitze la crema deurá portar l´autorització dels treballs, i actuarà com a
responsable de tots els danys que puga causar. Sense perjudicí de les responsabilitats
legals que es deriven dels seus actes.
e) Les acumulacions o emmagatzenaments prevists a la crema de llenya de les restes
agrìcoles o forestals, no podran realitzar-se en camins ni en una franja de 5 metres
d´ample ambdós costats d´aquests.
f) Tota persona que advertisca la existéncia o indicació d´un incendi forestal, deurá donar
compte del fet, cridant al telèfon d´emérgencies de la Generalitat 112, o bè a través del
mitjá més rápid possible, a l´Ajuntament o a l´agent de l´autoritat més propera.
g) Qualsevol altre deure o obligació contemplat al Capítol IV de la ordre del 30 de Març
de 1994, de la Consellería de Medi Ambient, o , en el seu cas, de les normes de caràcter
municipal que, relacionats amb esta matéria, adopte l´ Ajuntament en el futur.

Altres normes d´aplicació general:

Queden, a més, prohibides com a mesura precautòria general, en els terrenys indicats en els
apartats anteriors, les accions o següents activitats:

- Tirar mistos i puntes de cigarret.
- Encendre focs amb l´única finalitat de cuinar o calfar-se fora dels llocs preparats i
autoritzats a l´efecte.
- La insta-lació o manteniment de depósits o abocadors de residus sòlids que
incumplisquen les condicions legalmente establertes per a la seua instal.lació.
- El llançament de cohets,globus o artefactes de qualsevol classe que contenen foc, o
puguen produir-lo.
- Crema de canyars, canyissos o matolls dedicats a algun tipus d´aprofitament ramader,
cinegètic o de qualsevol altre tipus durant el període comprés entre el 15 de Juny i el 15
d´Octubre.