Urbanisme

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

- Arquitecta Municipal, Dª Mª Teresa Broseta Palanca: dimarts de 12:00 a 14:00 hores, previa petició de cita.

- Arquitecta Técnica Municipal, Dª Rosario Llorca Pellicer: dimarts de 12:00 a 14:00 hores, previa petició de cita.

NORMES SUBSIDIÀRIES D'ADOR.   NN.UU.

NORMES SUBSIDIÀRIES D'ADOR. PLANOLS

PP MONTE CORONA

PP SECTOR ADOR FOSCH

PP MODIFICATIVO ZONA OVO

PP INDUSTRIAL RACONC

NNUU PP INDUSTRIAL RACONC

MOD PUNTUAL PP INDUSTRIAL RACONC

SUD POBLACIÓ

ANUNCI BOP MANZANA SUR

UE MANZANA SUR

ED MANZANA SUR